Estás aquí:

Harpidetu BLOG honetar

Idatz ezazu hemen zure e-posta eta sakatu "Bidali" botoia sarrera berriak emailez jasotzeko:

 Beste harpidetza moduetarako:

Imagen RSS
Tweets
 

Reunions confinades, relacions enllaunades

Lluís Marco 21/04/2020

Reflexions en temps de COVID19 al voltant de com les relacions que es donen a través de les reunions online afecten les organitzacions.

 
Català | Castellano

(Cat)

LLUÍS MARCO

Aprofito que aquesta tarda de dissabte els fills dormen la migdiada per escriure quatre línies sobre quelcom que està resultant ser una normalitat després de cinc setmanes de confinament: les reunions confinades derivades dels grans salvadors del moment, la tecnologia i el teletreball. 

En dies com aquests ens fem farts de reunir-nos telemàticament amb gent, molta gent. El més curiós del cas és que entrem i sortim de reunions parlant i discutint sobre infinitat de temes però sempre des de la mateixa cadira i davant d’un mateix interlocutor: la pantalla del nostre ordinador. 

D’entrada, quina sort poder seguir treballant i operant amb relativa normalitat: gràcies, internet, fibra òptica, zooms, jitsis, meets... Gràcies tecnologia! Efectivament no podem deixar de posar en valor tots aquests elements perquè el tenen. Tanmateix, val la pena posar el focus en el tipus de reunions i converses que s’estan duent a terme a través de la xarxa. 

 

Reunions Confinades

Les reunions online tenen unes característiques que marquen notablement la dinàmica de relacionar-nos aquests dies. En primer lloc, és difícil no parlar els uns sobre els altres si algú no juga un rol de moderador dins de les converses. Per tant, últimament solem conversar de forma moderada. En segon lloc, en reunions virtuals és habitual disposar d’un ordre del dia clar per evitar divagacions que compliquin encara més la comunicació. D’aquí que conversem també de forma ordenada, eficient i estructurada. Aparentment sona bé però veiem algunes limitacions no menors: la manca d’espontaneïtat, la dificultat a l’hora de conflictuar i la relegació de les cures a un darrer terme, si és que s’acaben considerant. 

En un article del New York Times sobre el projecte “Aristòtil” que Google va fer per veure com construir l’equip perfecte (“What Google Learned From Its Quest to Build the Perfect Team”) es confrontaven dos models d’equips: A) l’estructurat i B) el caòtic. La pregunta era quin dels dos era millor des del punt de vista de l’organització… La resposta va ser, segons com es miri, sorprenent ja que trencava amb certs paradigmes imperants avui dia. L’equip caòtic, en aquest cas, resultava ser millor de cara a l’organització: no en clau d’eficiència, però sí en clau d’eficàcia. L’equip caòtic donava marge a l’anècdota, al compartir com va la vida, a discutir amb vehemència, a conflictuar i a generar vincles d’estima entre els membres, entre d’altres virtuds. En el fons l’equip caòtic donava llum a les diferents cares que tenim les persones, no només la faceta “professional”. No m’extendré més parlant de l’article però us el recomano. És llarg però el podeu llegir tranquil·lament ara que disposem de temps… O no, si el vostre confinament és amb filles o fills petits. En qualsevol cas, una conclusió que en podem extreure seria que les converses online no afavoreixen en absolut el caos i això no beneficia ni els equips, ni les relacions ni les organitzacions. Ser conscients d’aquest factor pot ser-nos beneficiós a nivell organitzacional. Vegem-ho.

La pregunta en el marc de l’organització és per què hauríem de donar més lloc al caos quan la situació ja és prou caòtica… Quan a Hobest parlem de caos en organitzacions, parlem d’organitzacions vives. El símil de la natura ens pot ajudar a veure-ho i és que és en ella on impera de forma més clara el caos com a font de vida i d’equilibri. Això és el que busquem en les organitzacions: vida, ara més que mai. I la vida la trobem en les relacions: entre les persones, als equips, en nosaltres mateixes i mateixos. 

La magnitud de la crisi que estem vivint està impactant des d’un punt de vista existencial, emocional i relacional de forma fractal a infinitat de nivells: mundial, social, col·lectiu, organitzacional, personal... La mirada sistèmica de la crisi ens ha de permetre veure-hi més enllà i, alhora, més endins. La fractalitat pren rellevància en moments com aquests i és que tot el que bull dins nostre està bullint al món i viceversa. El confinament, com a moment d’aturada, ens brinda l’oportunitat de posar consciència, d’una banda, que quelcom nou s’està gestant i necessita emergir però, de l'altra, que quelcom vell i caduc ha de morir i desaparèixer. 

Aquesta complexitat l’estem vivint avui, també a les organitzacions. I ara tornem a les reunions confinades online sobre les quals se sostenen tantes d’elles. Aquestes ens estan permetent sortir del pas de forma més o menys exitosa. Ara bé, estan donant resposta a la necessitat de diàleg profund que requereix tal complexitat? Estem donant-nos espai suficient per fer aflorar tot allò que està succeint dins i fora nostre? Som conscients que això que vivim internament pot ser part de la solució? Les converses online poden ser una arma de doble fil: d’una banda, extremen l’eficiència i la resolutivitat, ideals per al curt termini, però de l’altra, poden enclaustrar-nos en la nostra cara estrictament “professional” i capar així el diàleg subtil i creatiu que necessita moment.

Tornant a la mirada sistèmica, probablement el que estem sentint i vivint no només té a veure amb una o un mateix, sinó que va molt més enllà, té a veure amb un nosaltres. I és per aquest motiu que, ara més que mai, ens hem de poder donar espais informals també online que permetin fer aflorar totes aquelles inquietuds, idees, somnis que repiquen internament i que necessiten sortir de l’enllaunament. És un moment de vulnerabilitat i, per tant, hem de donar-nos espais, per petits que siguin, per mostrar-nos des d'aquesta, sense ordres del dia ni moderacions. Cal donar pas a la vida, també dins de les nostres organitzacions. 

Us deixo, els nanos s’han despertat de la migdiada i vaig a jugar. Seguirem...

---

(Cast)

Reuniones confinadas, relaciones enlatadas


Reflexiones en tiempos de COVID19 sobre cómo las relaciones que se dan a través de las reuniones online afectan las organizaciones.


LLUÍS MARCO

Aprovecho esta tarde de sábado en que mis hijos duermen la siesta para escribir cuatro líneas sobre algo que está resultando ser una normalidad después de cinco semanas de confinamiento: las reuniones confinadas derivadas de los grandes salvadores del momento, la tecnología y el teletrabajo.

En días como estos estamos hartos de reunirnos telemáticamente con gente, mucha gente. Lo más curioso del caso es que entramos y salimos de reuniones hablando y discutiendo sobre infinidad de temas pero siempre desde la misma silla y delante de un mismo interlocutor: la pantalla de nuestro ordenador.

De entrada, qué suerte poder seguir trabajando y operando con relativa normalidad: ¡Gracias, internet, fibra óptica, zooms, jitsis, meets…Gracias, tecnología! Efectivamente no podemos dejar de poner en valor todos estos elementos porque lo tienen. Sin embargo, merece la pena poner el foco en el tipo de reuniones y conversaciones que están teniendo lugar a través de la red.

Reunions Confinades

Las reuniones online tienen unas características que marcan notablemente la dinámica de relacionarnos estos días. En primer lugar, es difícil no hablar los unos por encima de los otros sin que alguien no asuma el rol de moderador en las conversaciones. Esto conlleva que últimamente conversemos de forma moderada. En segundo lugar, en reuniones virtuales es habitual disponer de un orden del día claro para evitar divagaciones que compliquen todavía más la comunicación. De ahí que conversemos también de forma ordenada, eficiente y estructurada. Aparentemente suena bien, pero veamos algunas limitaciones no menores: la falta de espontaneidad, la dificultad a la hora de conflictuar y la relegación de los cuidados al último puesto, si es que se acaban considerando. 

En un artículo del New York Times sobre el proyecto “Aristóteles” que Google hizo para ver cómo construir un equipo perfecto (“What Google Learned From Its Quest to Build the Perfect Team”) se confrontaban dos modelos de equipos: A) el estructurado y B) el caótico. La pregunta era cuál de los dos era mejor desde el punto de vista de la organización… La respuesta fue, según se mire, sorprendente puesto que rompía con ciertos paradigmas imperantes a día de hoy. El equipo caótico, en este caso, resultaba ser mejor para la organización: no en clave de eficiencia pero sí en clave de eficacia. El equipo caótico daba margen a la anécdota, a compartir cómo va la vida, a discutir con vehemencia y a generar vínculos afectivos entre los miembros, entre otras virtudes. En el fondo, el equipo caótico daba luz a las distintas caras que tenemos las personas, no sólo la faceta “profesional”. No me extenderé más hablando del artículo pero os lo recomiendo. Es largo pero lo podéis leer tranquilamente ahora que disponemos de tiempo...O no, si vuestro confinamiento es con hijas o hijos pequeños. En cualquier caso, una conclusión que podemos sacar sería que las conversaciones online no favorecen en absoluto el caos y por eso no benefician ni a los equipos, ni a las relaciones ni a las organizaciones. Ser conscientes de este factor puede sernos beneficioso a nivel organizacional. Veámoslo.

La pregunta en el marco de la organización sería por qué deberíamos dar más espacio al caos cuando la situación ya es suficientemente caótica… Cuando en Hobest hablamos de caos en las organizaciones, hablamos de organizaciones vivas. El símil de la naturaleza nos puede ayudar a verlo y es que es en ella donde impera de forma más clara el caos como fuente de vida y de equilibrio. Esto es lo que buscamos en las organizaciones: ¡vida, ahora más que nunca! Y la vida la encontramos en las relaciones: entre personas, en los equipos, en nosotros y nosotras mismas.

La magnitud de la crisis que estamos viviendo está impactando desde un punto de vista existencial, emocional y relacional de forma fractal a infinidad de niveles: mundial, social, colectivo, organizacional, personal… La mirada sistémica de la crisis nos tiene que permitir ver más allá pero a la vez más adentro. La fractalidad toma relevancia en momentos como estos y es que todo lo que hierve dentro nuestro está hirviendo en el mundo y viceversa. El confinamiento, como momento de parón, nos brinda la oportunidad de poner conciencia, por un lado, de que algo nuevo se está gestando y necesita emerger pero, del otro lado, que algo viejo y caduco tiene que morir y desaparecer.

Esta complejidad la estamos viviendo hoy, también en las organizaciones… Y ahora volvamos a las reuniones confinadas online sobre las cuales se están sustentando tantas de ellas. Éstas nos están permitiendo salir del paso de forma más o menos exitosa. Ahora bien, ¿están dando respuesta a la necesidad de diálogo profundo que requiere tal complejidad? ¿Estamos dándonos espacio suficiente para hacer aflorar todo aquello que está sucediendo dentro y fuera de nosotros? ¿Somos conscientes que esto que estamos viviendo internamente puede ser parte de la solución? Las conversaciones online pueden ser un arma de doble filo: por un lado extreman la eficiencia y la resolutividad, ideales para el corto plazo, pero por otro lado, pueden enclaustrarnos en nuestra cara estrictamente “profesional” y capar así el diálogo sutil y creativo que necesita el momento. 

Volviendo a la mirada sistémica, probablemente lo que estamos sintiendo y viviendo no sólo tiene que ver con una o uno mismo, sino que va mucho más lejos, tiene que ver con un nosotros. Y es por este motivo que, ahora más que nunca, tenemos que darnos espacios informales, también online, que permitan hacer aflorar todas esas inquietudes, ideas, sueños que repican internamente y que necesitan salir del enlatamiento.  Vivimos momentos de vulnerabilidad y, por lo tanto, debemos darnos espacios, por pequeños que sean, para mostrarnos desde ella, sin órdenes del día ni moderaciones. Hay que dar paso a la vida, también dentro de nuestras organizaciones. 

Os dejo, los peques se han despertado de la siesta y me voy a jugar. Seguiremos...

 

Comentarios a este post

Anadir comentario

Puedes añadir un comentario rellenando el formulario de abajo. Por favor, escribe en texto plano.

Por motivos de seguridad tu comentario no será publicado hasta que pase nuestro filtro manual de spam. Recibirás un mail en cuanto se publique. Gracias por tu comprensión.

Información
Nota: No estás logeado. Puedes introducir ahora tu usuario y contraseña. Si no lo haces este comentario se mostrará como 'Usuario anónimo'
(Requerido)

(Requerido)

(Obligatorio)

Introduce el texto que ves en la imagen.